Andmekaitsetingimused

Andmekaitsetingimuste eesmärk on teavitada füüsilisi isikuid, kelle isikuandmeid Õhtuleht Kirjastus töötleb, nende isikuandmete töötlemisest.

1. Sissejuhatus

AS Õhtuleht Kirjastus (Õhtuleht Kirjastus, edaspidi ka meie) töötleb andmesubjektide isikuandmeid vastavalt andmekaitsetingimustes ja isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatavates õigusaktides sätestatud põhimõtetele.

Andmesubjekt (edaspidi ka teie) on andmekaitsetingimuste mõistes füüsiline isik, kelle isikuandmeid Õhtuleht Kirjastus töötleb. Muu hulgas on andmesubjekt näiteks Õhtuleht Kirjastuse väljaande tellija, veebilehe külastaja, müügikeskkonna kasutaja, veebilehe registreeritud kasutaja, tööle kandideerija.

Isikuandmed on andmed, mis tuvastavad või võimaldavad tuvastada füüsilise isiku, näiteks isiku nimi ja kontaktandmed.

Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming sõltumata selle teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest. Näiteks isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine või mitu eelnimetatud toimingut.

Andmekaitsetingimuste eesmärk on selgitada isikuandmete töötlemise põhimõtteid, muu hulgas seda, milliseid isikuandmeid ja millistel eesmärkidel Õhtuleht Kirjastus kogub ja millised on andmesubjektide õigused seoses nende isikuandmete töötlemisega Õhtuleht Kirjastuses.

Õhtuleht Kirjastus võib andmekaitsetingimusi vajadusest lähtuvalt muuta (nt muutuvad õigusaktid või andmete töötlemise protsess).

Kui Sul tekib küsimusi, võta ühendust meie klienditeenindusega

Telefon: +372 666 2233
E-post: [email protected]

2. Isikuandmete töötlejad

Isikuandmete vastutav töötleja

Isikuandmete vastutav töötleja on juriidiline isik, kes määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja viisid.
Vastutav töötleja: AS Õhtuleht Kirjastus
Ettevõtte registrikood: 10678223
Aadress: Narva mnt 13, 10151 Tallinn
Kontaktid: 666 2233, [email protected]
Seadusest tuleneva kohustuse korral esitab vastutav töötleja isikuandmed õiguskaitseasutustele (nt IP-aadressid kohtu või politsei nõudel).

Isikuandmete volitatud töötleja

Õhtuleht Kirjastus ei avalikusta üldjuhul isikuandmeid kolmandatele isikutele. See võib aga olla möödapääsmatu juhul, kui avalikustamiskohustus tuleneb seadusest või see on vajalik lepingu täitmiseks. Samuti siis, kui andmesubjekt on selleks loa andnud.

Isikuandmete volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku võimu kandja, asutus või muu organisatsioon, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja (Õhtuleht Kirjastus) nimel. Õhtuleht Kirjastus võib anda andmete kasutamiseks õiguse volitatud töötlejatele. Volitatud töötlejad on Õhtuleht Kirjastuse koostööpartnerid, kelle andmed on kättesaadavad nimekiri, ning kes töötlevad andmeid muu hulgas:

 • - teenuse osutamise eesmärgil;
 • - tellijate korrastatud andmebaasi pidamiseks;
 • - teeninduslikul ja turunduslikul eesmärgil, v.a siis, kui isik on otsustanud teisiti või hiljem vastava nõusoleku tagasi võtnud, teavitades sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
 • - täitmaks õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

Volitatud töötlejad töötlevad isikuandmeid Õhtuleht Kirjastuse antud ülesannete täitmiseks.

Konto loomisel ja sisselogimisel võite kasutada kolmandate osapoolte pakutavaid tööriistu (nt Apple ID, Google, Facebook). Sellisel juhul toimub teie kohta teabe vahetamine teie nõusoleku alusel.

3. Isikuandmete töötlemine Õhtuleht Kirjastuses ja töötlemise põhimõtted

Õhtuleht Kirjastus töötleb isikuandmeid ainult siinmainitud eesmärkidel ning õiguslikel alustel.

Õhtuleht Kirjastus järgib isikuandmete töötlemisel alati järgmiseid põhimõtteid:

Läbipaistvus – Õhtuleht Kirjastus töötleb isikuandmeid õiglasel ja läbipaistval viisil ning ainult siis, kui see on seaduse järgi lubatud.

Eesmärgi piirang – Õhtuleht Kirjastus töötleb isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaks määratud ning õiguspärastel eesmärkidel. Eesmärkide muutmine võib tuleneda seadusest või teie loast. Igal juhul teeme me selle teile enne teatavaks.

Võimalikult väheste andmete kogumine – Õhtuleht Kirjastus tagab, et töödeldavad isikuandmed on piisavad ja asjakohased töötlemise eesmärkide saavutamiseks, ning et töödeldavate andmete maht ei ole suurem, kui vajalik.

Õigsus – Õhtuleht Kirjastus tagab, et teie isikuandmed on õiged ja asjakohased. Ebaõiged isikuandmed kustutame või parandame esimesel võimalusel.

Säilitamise piirang – Õhtuleht Kirjastus järgib isikuandmete säilitamisel nende töötlemise vajadust, st andmed, mis võimaldavad füüsilise isiku tuvastamist, hoitakse alles seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks. Säilitamise tähtaja määramisel järgib Õhtuleht Kirjastus seaduste nõudeid, siduvates lepingutes kokkulepitut või juriidilise kohustuste täitmiseks vajalikke tähtaegu.

Usaldusväärsus – Õhtuleht Kirjastus töötleb isikuandmeid viisil, mis tagab nõuetekohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb lubamatu või ebaseadusliku töötlemise eest. Õhtuleht Kirjastus hoiab kõik meile avaldatud isikuandmed konfidentsiaalsed ja kaitseb isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest tõhusate turvameetmete rakendamisega, kasutades selleks infotehnoloogilisi, tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid.

Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse – Õhtuleht Kirjastus arvestab isikuandmete töötlemist sisaldavaid teenuseid ja tooteid arendades, valides ja kasutades isikuandmete kaitse vajadusega.

4. Töödeldavad isikuandmed ja kasutuseesmärgid

Peamiselt töötleb Õhtuleht Kirjastus isikuandmeid, mida te Õhtuleht Kirjastusele esitate või mida kogutakse teie toimingu põhjal, kui kasutate Õhtuleht Kirjastuse tooteid, teenuseid või veebilehti.

Töötleme teie isikuandmeid peamiselt teile teenuse osutamiseks, uudiskirjade või pakkumuste tegemiseks ning uudislugude koostamiseks.

Sealjuures töötleme teie kohta peamiselt järgmist liiki andmeid järgmistel eesmärkidel:

 • - Peamised isikuandmed, näiteks ees- ja perekonnanimi ning isikukood lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks.
 • Juhul kui tellija tellib väljaannet e-arve püsimakselepinguga, on selle teenuse kasutamiseks vaja muu hulgas tellija isikukoodi. Isikukoodist saame teada teie soo ja sünniaja, mida võime arvestada näiteks teile pakkumiste tegemisel.
 • - Täiendavad isikuandmed muudel isikutuvastamise eesmärkidel, näiteks tööle kandideerimisel teave hariduse, töökogemuse ja isikuomaduste kohta.
 • - Kontaktandmed, näiteks elukoha aadress, e-posti aadress, telefoninumber on vajalikud lepingu täitmiseks. Samuti kasutatakse neid otseturunduse tegemiseks kommertseesmärkidel, kui andmesubjekt on andnud selleks nõusoleku. Olemasoleva kliendisuhte raames võib Õhtuleht Kirjastus elektroonilisi kontaktandmeid kasutada sarnaste toodete pakkumiseks ka eelneva nõusolekuta, kuid sellisel juhul antakse teile lihtne võimalus edasistest pakkumistest keelduda.
  Elukoha aadress on vajalik lepingu täitmiseks pabertoodete tellimisel, sest vastasel juhul ei ole võimalik lepingut täita ehk tellitud väljaannet kohale toimetada.
  E-posti aadress on vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks ning arvete esitamiseks. Nt saab e-posti aadressi abil logida sisse oma EkspressKontosse.
  Telefoninumber on vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks, mh teenuse kättesaadavuses tõrgete esinemisel teadete edastamiseks või ristsõnade lahendamisel võitjaga ühenduse võtmiseks.
 • - Makseandmed, näiteks teie pangakonto number, on vajalik teenuse osutamiseks.
 • - Valvekaamera salvestised. Kui külastate meid, võivad külastajate vastuvõtuks ette nähtud ruumid olla varustatud videovalvesüsteemidega.
 • - Veebi identifikaatorid, näiteks kui külastate meie veebilehti, säilib teie kasutatud seadme IP-aadress. Loe lähemalt sellest meie küpsiste kasutamise põhimõtetest, mis on kättesaadavad aadressil ohtulehtkirjastus.ee/kupsiste-kasutamise-pohimotted/

Õhtuleht Kirjastus näeb kliendile e-postiga saadetavate kirjade avamist ja sisus olevate linkide klikkamise aktiivsust. See on vajalik veendumaks, et klient on saadetud info kätte saanud. Lingi avamine näitab selles sisalduva teema vajalikkust, eesmärgipärasust ja ajakohasust.

Ajakirjanduslikul eesmärgil materjali kogumisel võime salvestada nii enda ruumides kui ka sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel edastatud infot ning vajadusel kasutada neid salvestisi tõendusmaterjalina.

Teil on õigus tutvuda enda isikuandmete töötlemisega (vt lähemalt punktis 8). Juhime teie tähelepanu aga sellele, et teatud isikuandmete töötlemine on teenuse osutamise eelduseks, näiteks peamiste isikuandmete või kontaktandmete esitamata jätmisel ei ole meil võimalik teile teenust osutada, sealhulgas toimetada kohale teie tellitud väljaandeid.

5. Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

Õhtuleht Kirjastus võib töödelda isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

 • - Lepingu täitmine – tugineme sellele õiguslikule alusele, et luua lepinguline suhe ja täita klientide ja koostööpartneritega kokku lepitud tingimusi. Näiteks toimetada kohale teie tellitud väljaandeid.
 • - Juriidiline kohustus – tugineme sellele õiguslikule alusele, et täita seadusest tulenevaid kohustusi. Näiteks vastata õiguskaitseorganite päringutele.
 • - Nõusolek – tugineme nõusoleku alusel isikuandmete töötlemisele, et saata teile turundusmaterjale, näiteks uudiskirju ja pakkumisi, või kuvame suunatud reklaame, kui olete nõustunud reklaamiküpsistega. Samuti kasutatakse nõusolekut õigusliku alusena tarbijamängudes ja kampaaniates osalemise puhul.
 • - Avalik huvi – tugineme avalikes huvides teostatavale isikuandete töötlemisele oma põhitegevuses ehk uudislugude koostamisel.
 • - Õigustatud huvi – tugineme sellele õiguslikule alusele müügipakkumiste ettevalmistamisel ning tegemisel praegustele ja endistele (kuni 2 a jooksul) klientidele sarnaste toodete pakkumiseks juhul, kui nad ei ole sellest keeldunud. Õigustatud huvi alusel salvestatakse ka müügikõned, et parandada teenuse kvaliteeti või lahendada tekkida võivaid vaidlusi. Õhtuleht Kirjastuse õigustatud huvi seisneb oma majandustegevuse edendamises. Samuti oma territooriumil valvekaamerate kasutamisel, et tagada isikute ja vara kaitse.

6. Profileerimine

Õhtuleht Kirjastus võib oma toodete pakkumiseks teie isikuandmeid profileerida, kombineerides isikuandmeid otseturunduslike otsuste tegemiseks. Teeme seda, võttes peamiselt arvesse teie varasemat teenuse tarbimise ajalugu, vanust, aadressi ja sugu, et kaardistada sihtgruppi, kellele pakkuda just sellele sihtgrupile suunatud väljaandeid.

Teil on õigus keelata enda isikuandmete kasutamine profileerimise eesmärgil.

Reklaamide suunamiseks grupeeritakse külastajate käitumisharjumusi ja luuakse selle põhjal sihtrühmasid välispartnerite abil (Õhtuleht Kirjastuse volitatud töötlejate nimekiri asub aadressil www.ohtulehtkirjastus.ee/tootlejad).

Käitumisharjumused grupeeritakse kasutajate tegevuse põhjal – lehekülgede vaatamine, galeriide vaatamine, küsimustele vastamine, tellimused jne. Õhtuleht Kirjastus sihtrühmadesse kuuluvust ei salvesta, samuti ei saa teha kindlaks üksikisiku sihtrühmasid, sest info on grupeeritud.

7. Õhtuleht Kirjastuse juurdepääs kasutaja kaamera ja fotode rakendustele ning asukohaandmetele

Õhtuleht Kirjastuse teenuste hulka võib kuuluda rakendusi, mille kasutamiseks on vaja juurdepääsu kasutaja nutiseadme fotodele ja/või kaamerale. Juurdepääs on vajalik näiteks selleks, et kasutaja saaks Õhtuleht Kirjastusele oma seadmest foto saata. Ligipääsu lubamist saab kasutaja hallata oma nutiseadmest, muutes rakenduse seadeid. Juurdepääsu lubamisel töödeldakse fotodel olevaid isikuandmeid kasutaja nõusoleku alusel ning kasutaja võib rakenduse kasutamisest igal ajal loobuda. Kasutaja on iga rakenduse allalaadimisel kohustatud tutvuma rakenduse sätetega ning nendega soovi korral nõustuma.

Fotode ja kaamera töötlemine toimub kasutaja nõusoleku alusel ning rakendusele telefonis olevatele failidele ja kaamerale ligipääsu andmist tõlgendatakse nõusoleku andmisena.

8. Isikuandmete säilitusajad

Õhtuleht Kirjastus säilitab andmeid vaid seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni.

Eri andmete puhul tähendab see erinevaid säilitustähtaegasid. Näiteks:

 • - klientide kontaktandmeid säilitame seni, kuni see on vajalik isiksustatud teenuste pakkumiseks sõlmitud lepingu alusel;
 • - raamatupidamiseks vajalikke isikuandmeid säilitame lähtuvalt seadusest 7 aastat;
 • - nõusoleku alusel antud isikuandmeid säilitame kuni nõusoleku tagasi võtmiseni.
 • - passiivsed EkspressKontod kustutatakse 18 kuu möödudes;
 • - isikuandmed, mis ei ole kliendiandmebaasis seotud mitte ühegi tellimusega, kustutatakse 30 päeva möödudes;
 • - isikuandmetega seotud pöördumisi säilitatakse viis aastat;
 • - klientide pöördumisi säilitatakse kaks aastat.
 • - paberil saadetud ristsõnavastused (sh isikuandmed) hävitatakse pärast loosimist, e-kirjaga saabunud vastused kustutatakse automaatselt kolme kuu möödudes.
 •  

9. Andmesubjekti õigused

Õhtuleht Kirjastus peab väga oluliseks andmesubjektide õigust privaatsusele. Juhime tähelepanu, et andmesubjekti õigused ei kohaldu täies ulatuses meedias avaldatud isikuandmete puhul, sest meediaettevõte töötleb neid andmeid ajakirjanduslikul eesmärgil, teostades sõna- ja teabevabaduse õigust.

Teie kui andmesubjekti õigused on järgmised:

 • - Juurdepääs isikuandmetele, mida Õhtuleht Kirjastus teie kohta töötleb, või kinnitus selle kohta, et teie isikuandmeid ei töödelda. Kui Õhtuleht Kirjastus töötleb teie isikuandmeid, on teil õigus teada töödeldavate isikuandmete liike, töötlemise eesmärki, vastuvõtjaid, säilitamise aega, infot profiilianalüüsi tegemise kohta.
 • - Andmete parandamine või täiendamine, kui teie isikuandmed ei ole ajakohased, on valed või vajavad parandamist.
 • - Andmete kustutamine. Teatud juhtudel ja soovi korral saate kasutada õigust olla unustatud. Me kustutame teie andmed, välja arvatud juhul, kui esineb mõni muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks, näiteks seadusest tulenev kohustus või sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamine.
 • - Andmete töötlemise piiramine. Kui avaldate soovi teie isikuandmete töötlemist piirata või keelata, jätkab Õhtuleht Kirjastus isikuandmete töötlemist vaid säilitamise eesmärgil, kui see on vajalik muudel õiguslikel alustel.
 • - Vastuväidete esitamine oma isikuandmete töötlemisele, kui Õhtuleht Kirjastus kasutab teie isikuandmeid näiteks isikuandmete profileerimisel või otseturunduses.
 • - Isikuandmete ülekandmine juhul, kui soovite, et isikuandmeid, mida olete edastanud Õhtuleht Kirjastusele, edastatakse masinloetaval kujul teisele vastutavale töötlejale. Õhtuleht Kirjastus saab seda teha juhul, kui edastamine on tehniliselt võimalik.
 • - Nõusoleku tagasivõtmine. Kui isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel, on teil õigus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Selle tarbeks sisaldavad kõik teile e-posti teel saadetavad kommertsteadaanded juhendit neist loobumiseks. Samuti saate kommertsteadaannete jaoks antud nõusoleku tagasi võtta, kui saadate vastavasisulise e-maili aadressile [email protected]
 • - Pöördumine järelevalveasutuse poole. Teil on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile.

10. Rakendussäte

Õhtuleht Kirjastus vaatab andmekaitsetingimusi regulaarselt üle ning kohandab neid vastavalt isikuandmete töötluses toimuvatele muudatustele.

Kõikides andmekaitsetingimuste või isikuandmete töötlemisega seotud küsimustega palume võtta ühendust e-posti aadressil [email protected].

* Viimati muudetud: 07.07.2022

Õhtuleht Kirjastus
AS Õhtuleht Kirjastus

Narva maantee 13
10151 Tallinn

Telefon: 614 4000
E-post: [email protected]

Tellimiskeskus

Telefon: 666 2233
E-post: [email protected]
Klienditeenindus töötab E-Rkell 8-17 ja L kell 8-12

E-pood: pood.ohtulehtkirjastus.ee