• 2. Üldtingimuste kehtivus ja muutmise kord

  2.1. Üldtingimused kehtivad kõikidele kasutajatele.
  2.2. Õhtuleht Kirjastusel on õigus üldtingimusi ühepoolselt muuta järgmistel tingimustel:
  2.2.1. muudatus on tingitud valdkonna sisulisest või tehnilisest arengust;
  2.2.2. muudatus on tingitud seaduse või muu õigusliku olukorra muutusest.
  2.3. Üldtingimuste muudatusest teavitab Õhtuleht Kirjastus tellijat ette vähemalt üks (1) kuu enne nende jõustumist.
  2.4. Õhtuleht Kirjastus teavitab tellijat üldtingimuste muudatusest kas klienditeeninduse kaudu, kodulehel, pabertootes, e-posti teel, tekstsõnumiga või mõnel muul viisil.
  2.5. Kui tellija ei ole nõus üldtingimuste muutmisega, on tal võimalus ühe (1) kuu jooksul alates muudatuse avaldamisest lepinguline suhe Õhtuleht Kirjastusega üles öelda. Kui tellija ei avalda ühe (1) kuu jooksul tahet lepingut lõpetada, siis loetakse, et ta on üldtingimustega nõustunud.
  2.6. Tellijal on võimalus digitoote lepingutingimustele mittevastavuse korral kasutada seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid.

 •  
 • 3. Poolte õigused ja kohustused

  Tellija õigused

  3.1. Tellijal on õigus saada väljaanne tema tellitud perioodiks ning tema antud aadressil vastavalt esitatud ja õigel ajal tasutud tellimusele.
  3.2. Tellijal on õigus tellida väljaanne väljaandja määratud hinnaga ja vastavalt üldtingimustele.
  3.3. Tellijal on õigus esitada väljaande kättetoimetamist või väljaannet puudutavad pretensioonid väljaandja klienditeenindusele E–R kella 8–17 telefonil +372 666 2233 või e-posti aadressil [email protected] kahe kuu jooksul arvates pretensiooni alusest teadasaamisest.
  3.4. Kui väljaandja ei lahenda tellija pretensioone mõistliku aja jooksul, võib tellija pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole (Endla 10a, 10122 Tallinn; telefon 620 1707; e-post [email protected]).
  3.5. Tellijal on õigus tellimus enne tähtaega lõpetada. Tellimuse lõpetamisel enne tähtaega on tellijal õigus nõuda tagasi pabertellimuse maksumus alates tellimuse lõpetamise kuupäevast kuni tellimisperioodi lõpu kuupäevani. Pangakaardi ja mobiiliga püsimakse tellimuse korral ei tagastata ette makstud raha (püsimakse kohta vaata täpsemalt p 4).
  3.6. Väljaandjal on õigus tagasi makstavast summast maha arvata kuni 10% tellimuse ennetähtaegse lõpetamise kulude katteks, kuid mitte vähem kui kolm (3) eurot.
  3.7. Tellimuse ennetähtaegseks lõpetamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, kus näidatakse ära tellija ja tellimuse andmed, lõpetamise aeg, pangakonto number ja konto valdaja nimi.
  3.8. Tagasimakseid ei tehta sularahas. Tellimuse ennetähtaegse lõpetamise korral kannab väljaandja väljamaksmisele kuuluva summa tellija kirjalikus avalduses näidatud pangakontole kümne (10) tööpäeva jooksul.
  3.9. Tellijal on õigus pabertootetellimus Eesti Vabariigi piires ümber adresseerida. Selleks tuleb esitada vastav soov väljaandja klienditeenindusele telefoni +372 666 2233, e-posti [email protected] või kirja teel.
  3.10. Ümberadresseerimine jõustub kümne (10) tööpäeva jooksul pärast vastava teate saamist.
  3.11. Ümberadresseerimise lühim periood on üks (1) nädal.
  3.12. Tellijal on õigus enda Õhtulehe konto kustutada pöördudes Õhtuleht Kirjastuse klienditeeninduse poole E–R kella 8–17 telefonil +372 666 2233 või e-posti aadressil [email protected].

  Tellija kohustused

  3.13. Tellimuse vormistamisel on tellija kohustatud esitama selle täitmiseks vajalikud andmed.
  3.14. Juhul, kui tellija esitatud andmed on valed ja/või mittetäielikud, ei vastuta väljaandja tellimuse mittenõuetekohase täitmise eest.
  3.15. Tellijal on pabertoote tellimisel postiseaduse nõuetele vastav turvaline, väljaande mõõtmetele vastav, ligipääsetav ning tellija postkastina identifitseeritav postkast.
  3.16. Postkast on tellija postkastina identifitseeritav juhul, kui sellele on märgitud aadress (nt maja ja/või korteri number, talu nimi).
  3.17. Äriettevõtte postkastil peab olema ettevõtte nimi.
  3.18. Tellija tagab püsivalt turvalise, talvel lumest ja jääst puhastatud ligipääsu oma postkastile.
  3.19. Juhul, kui tellija postkast ei vasta üldtingimuste nõuetele, ei vastuta väljaandja nõuetele mittevastava kojukande eest.
  3.20. Tellija tasub tellimuse eest õigel ajal ja täielikult vastavalt tellija valitud makseviisile. Vastasel juhul ei saa väljaandja garanteerida tellimuse nõuetekohast täitmist.
  3.21. Tellimuse vormistamisega kinnitab tellija, et on nõus üldtingimustega ning kohustub neid täitma. Kinnituse kehtivus ei sõltu tellimuse vormistamise kanalist.
  3.22. Digitoote tellimuse vormistamisega annab tellija ühtlasi nõusoleku digitaalse sisu edastamiseks ning kinnitab asjaolu, et kaotab seeläbi oma 14päevase taganemisõiguse.
  3.23. Kasutajal on õigus kasutada digitoodete tarbimisel üksnes isiklikku kasutajanime ja parooli. Nende edasiandmine teisele isikule on keelatud. Kui väljaandja tuvastab digitoote tarbimise nõuete rikkumise, on tal õigus tellimus kooskõlas punktiga 3.29 peatada või lõpetada.
  3.24. Digitellimusega seotud Õhtulehe konto e-posti aadress peab olema kasutuses, et oleks võimalik edastada toodet ja teenust puudutavat olulist infot.

  Väljaandja õigused

  3.25. Väljaandjal on õigus kehtestada väljaande tellimuse hind ja muud tellimistingimused.
  3.26. Väljaandjal on õigus peatada või lõpetada väljaande osaline või täielik kirjastamine. Soovituslikult teavitab ta tellijat sellest seitse (7) päeva enne jõustumist. Juhul, kui väljaandja otsustab peatada või lõpetada väljaande kirjastamise, kohustub ta tagastama tellijale tasutud ettemakse, kui temaga ei leita muud viisi, kuidas saamata jäänud väljaannet hüvitada.
  3.27. Juhul, kui tellija ei täida üldtingimustes sätestatud kohustusi, ei garanteeri väljaandja tellimuse täitmist.
  3.28. Väljaandjal on õigus nõuda tellijalt üldtingimustes sätestatud nõuete täitmist. Kui tellija ei täida neid neljateist (14) päeva jooksul, on väljaandjal õigus tellimus peatada või lõpetada.

  Väljaandja kohustused

  3.29. Juhul, kui tellija täidab kõiki üldtingimustes sätestatud kohustusi vastavalt nõuetele, garanteerib väljaandja tellimuse täitmise.
  3.30. Väljaandja kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõiki tellija tellimuse täitmisega seotud pretensioone.
  3.31. Väljaandja kohustub tellija pretensiooni lahendama juhul, kui pretensiooni põhjused ei sõltu tellijast. Kui pretensiooni põhjuse on tekitanud tellija, ei saa väljaandja selle eest vastutada ja selle kõrvaldamise eest kannab vastutust tellija.
  3.32. Juhul, kui tellija ei saa temast mitteolenevatel põhjustel digitooteid tarbida, kohustub väljaandja leidma viisi, kuidas talle saamata jäänud teenus kompenseerida. Tagantjärele saamata jäänud teenust ei hüvitata.
  3.33. Tellimuse lõpptähtaja lähenemisel kohustub väljaandja saatma tellijale ettemaksearve/müügipakkumise, võimaldamaks tal soovi korral tellimust uuendada.
  3.34. Väljaandja võib pärast ettemaksearve/müügipakkumise saatmist tellijale helistada, veendumaks, et teavitus on kohale jõudnud.
  3.35. Kui digitoote tellija ei ole teenust kasutanud, võib väljaandja teavitada sellest tellijat Õhtulehe kontoga seotud e-posti aadressi kaudu mõistliku aja jooksul. Teavitusest saab loobuda „Loobu teavitusest“ lingi abil.
  3.36. Väljaandja võib saata digitoote tellija Õhtulehe kontoga e-posti aadressile teenusega seotud olulist infot, et tagada kliendile sellest maksimaalne kasu.

 •  
 • 4. Püsimaksega tellimine

  • 4.1. Tellijal on võimalik tellida väljaandeid püsimaksega, mis tähendab e-arve püsimakselepingut pangas, püsimakset pangakaardi või mobiiliga.
  •  
  • E-arve püsimakseleping

   • 4.2. E-arve püsimakselepingut saab sõlmida püsimakselepingu sõlmimist võimaldavates krediidiasutustes.
    4.3. E-arve püsimakselepingu sõlmimisel jõustub tellimus kümne (10) tööpäeva jooksul. Kuukirja sisaldavad paketid jõustuvad vastavalt selle ilmumisgraafikule.
    4.4. Soovitame kuukirja puhul määrata igakuiseks maksepäevaks hiljemalt viieteistkümnenda (15.) kuupäeva. Nii saad olla kindel, et järgmine number jõuab kindlasti sinuni.
    4.5. E-arve püsimakselepingu korral toimub tasumine ühe kuu kaupa, ja seda ettemaksena järgmise perioodi eest. Olenevalt tellimuse tegemise ja e-arve püsimakselepingu sõlmimise ajast võib tellijale esitatud e-arve esimese makse summa olla kuni kolme perioodi tellimuse tasu:esimese perioodi makse arvutamise aluseks on arve väljastamise hetkeks kätte saadud tellimuse hind möödunud perioodi eest; teise perioodi makse on jooksva perioodi tellimuse hind; kolmanda perioodi makse on ettemakse järgneva perioodi eest.
    4.6. E-arve püsimakselepingut sõlmides tuleb tähelepanu pöörata panga kuulimiidile, mis peab võimaldama automaatselt tasuda kuni kolme perioodi summa. Juhul, kui väljaande tellimishind on suurem kui limiit, mille tellija on pangas e-arve püsimakselepingus määranud, ei ole väljaandjal tema ees kohustusi.
    4.7. E-arve püsimakselepingut saab lõpetada pangakontoris või internetipangas.
   •  
   • Püsimakse pangakaardi või mobiiliga.
   •  
   • 4.8. Püsimakse puhul pikeneb tellimus automaatselt, kuni tellija ei ole seda tingimust muutnud ehk tellimuse automaatset pikenemist tühistanud.
    4.9. Pabertoote puhul luuakse uus tellimus kuni kuusteist (16) kalendripäeva enne eelmise tellimuse lõppu.
    4.10. Digitoote puhul luuakse uus tellimus kuni kolm (3) kalendripäeva enne eelmise tellimuse lõppu.
    4.11. Mobiiliga tasudes lisatakse kuumakse tellija telefoniarvele. Maksele võib lisanduda operaatori tasu.
    4.12. Pangakaardiga tasudes debiteeritakse kuumakse tellija pangaarvelt.
    4.13. Püsimaksega tellimuse puhul võetakse uue tellimuse tingimused eelmiselt tellimuselt (saaja, maksja, toode, hind, periood, eksemplaride arv, makseviis), välja arvatud juhul, kui tegu on kampaaniapakkumisega, mille hind ja kehtivus on eraldi määratud.
    4.14. Püsimaksega tellimuse automaatse pikenemise tühistamise korral kestab tellimus kuni ettemakse lõpuni. Makse võib hõlmata nii kehtivat tellimust kui ka punktides 4.9 ja 4.10 kirjeldatud uut tellimust.
    4.15. Püsimaksega tellimusest loobumisel ei tagastata ette makstud raha.
    4.16. Tellija võib püsimaksega tellimuse automaatse pikenemise tühistada, võttes arvesse punktis 4.9 ja 4.10 välja toodud tähtaegu:
    helistades väljaandja klienditeeninduse telefonil +372 666 2233 E–R kella 8-17; kirjutades e-posti aadressile [email protected].
    4.17. Soodushinnaga kampaaniapakkumisi saab ühe kampaania raames vormistada ühele Õhtulehe kontole ühe korra. Kui tellija tühistab tellimuse ja vormistab uue, siis kehtib see tavahinnaga.

   •  
 • 5. Lojaalsusprogramm

  • 5.1. Õhtuleht Kirjastuse lojaalsusprogrammi loosimised toimuvad neli korda aastas. Selles osalevad täisealised eraisikust tellijad, kellel on kvartali lõpukuupäeval kehtiv püsitellimus või mõne ASi Õhtuleht Kirjastus väljaande vähemalt kahekuuline pabertellimus. Lojaalsusprogrammist loe lähemalt siit: lojaalsusprogramm.ohtulehtkirjastus.ee.
  •  

  6. Autoriõigused

  • 6.1. Väljaannetes ja veebis avaldatud materjalid (tekst, graafika, pildid, videod, kujundus, ja mis tahes muu sisu) on autoriõiguse seaduse järgi autorikaitse objekt, mille kopeerimine ja levitamine ilma Õhtuleht Kirjastuse kirjaliku nõusolekuta on üldjuhul keelatud.
   6.2. Õhtuleht Kirjastuse kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekuta ei ole lubatud materjale tervikuna ega õigusaktidega lubatud mahtu ületavas osas kopeerida, avaldada ega muul viisil kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha, ja seda mitte ühelgi füüsilisel ega elektroonsel andmekandjal, sealhulgas sotsiaalmeedias. Nimetatud reegel kehtib ka Õhtuleht Kirjastuse sotsiaalmeedia kontodel olevate tekstide, fotode ja videote kohta. Sealhulgas on keelatud sisu kasutamine teksti- ja andmekaeve eesmärgil, automaatne või mitteautomaatne materjali allalaadimine või muul viisil salvestamine või töötlemine, materjali edasisaatmine mis tahes kolmandale isikule, sealhulgas edastamine allalaadimiseks, samuti sisu reprodutseerimine, muutmine, sellest kogumike või väljavõtete tegemine, teksti ja andmete koondamine analüüsi või kaevandamise või mis tahes ärilisel eesmärgil.

    

  • Materjalide kopeerimine ja levitamine

   6.3. Materjalide vaba kasutamist ületavas osas kasutamine, sh mis tahes kommertseesmärgil, on võimalik Õhtuleht Kirjastuse kirjalikul või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul.
   6.4. Meediamonitooringuga tegelevatel ettevõtetel palume pöörduda litsentsilepingu tingimuste ja litsentsitasu kohta täpsema info saamiseks Eesti Meediaettevõtete Liidu poole.

   Materjalide refereerimine

   6.5. Väljaannetes avaldatud materjale võib teine meediaettevõte refereerida ühe lause ulatuses. Sealjuures ei tohi see olla pikem kui originaalartikli esimene lause. Selline reegel kehtib seni, kuni pole tehtud teisi kokkuleppeid. Reegel kehtib ka juhul, kui väljaande artikli refereeringut refereeritakse mõnes muus väljaandes.
   6.6. Kui väljaannetes avaldatud materjali on refereeritud suuremas mahus, on Õhtuleht Kirjastusel õigus küsida selle eest tasu järgnevalt:
   6.6.1. 200 eurot ühekordse kooskõlastamata materjali kasutamise eest;
   6.6.2. 320 eurot korduva (kaks või enam) kooskõlastamata materjalide igakordse kasutamise eest.
   6.7. Mis tahes meedias (internetis, paberväljaannetes, raadios, televisioonis jne) refereerides tuleb alati nimetada väljaannet kui allikat. Kui refereeritakse internetis, siis peab peale allika nimetamise avaldama refereeringu juures originaalartikli lingi.

  •  
 • 7. Õhtuleht Kirjastuse andmekaitsetingimused, küpsiste kasutamise põhimõtted ja kommenteerimistingimused

   

 • * Üldtingimused kehtivad alates 22.11.2023

 • * Kuni 21.11.2023 kehtinud üldtingimustega saad tutvuda siin.
Õhtuleht Kirjastus
AS Õhtuleht Kirjastus

Narva maantee 13
10151 Tallinn

Telefon: 614 4000
E-post: [email protected]

Tellimiskeskus

Telefon: 666 2233
E-post: [email protected]
Klienditeenindus töötab E-R kell 8-17 ja L kell 8-12

E-pood: pood.ohtuleht.ee