Andmekaitsetingimused

1. Sissejuhatus

Andmekaitsetingimused selgitavad, millistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel Õhtuleht Kirjastus AS (edaspidi ka Õhtuleht Kirjastus või meie) kui isikuandmete vastutav töötleja kogub ja muul viisil töötleb andmesubjektide isikuandmeid ning millised on seejuures andmesubjektide õigused. Lisaks anname läbipaistvuse tagamiseks muud kohustuslikku teavet. Andmesubjekt(edaspidi kateie) andmekaitse­tingimuste mõistes on Õhtuleht Kirjastuse väljaande tellija, veebilehtede (www.ohtuleht.ee ja selle alamdomeenid, www.kliendilehed.ee, kalale.ee/foorum) külastaja või registreeritud kasutaja, müügikeskkonna (pood.ohtuleht.ee) kasutaja, kampaanias osaleja ning muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid me töötleme.

Kui Sul tekib küsimusi, võta ühendust meie klienditeenindusega

Telefon: +372 666 2233
E-post: [email protected]

2. Isikuandmete vastutav töötleja

Õhtuleht Kirjastus AS

Ettevõtte registrikood: 10678223
Aadress: Narva mnt 13, 10151 Tallinn
Kontaktid: 614 4000, [email protected]
Andmekaitsespetsialist: [email protected].

3. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Õhtuleht Kirjastus järgib isikuandmete töötlemisel järgmiseid põhimõtteid.

3.1. Läbipaistvus – Õhtuleht Kirjastus töötleb isikuandmeid seaduslikul, õiglasel ja läbipaistval viisil.
3.2. Eesmärgi piirang – Õhtuleht Kirjastus kogub teie isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaks määratud ning õiguspärastel eesmärkidel. Töötlemise eesmärkide muutmine võib tuleneda õigusaktidest või teie loast. Igal juhul teeme me selle teile enne teatavaks.
3.3. Võimalikult väheste andmete kogumine – Õhtuleht Kirjastus tagab, et töödeldavad isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt.
3.4. Õigsus – Õhtuleht Kirjastus tagab, et teie isikuandmed on õiged ja ajakohased. Töötlemise seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutame või parandame viivitamata.
3.5. Säilitamise piirang – Õhtuleht Kirjastus järgib isikuandmete säilitamisel nende töötlemise vajadust, st andmed, mis võimaldavad füüsilise isiku tuvastamist, hoitakse alles seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks. Säilitamise tähtaja määramisel järgib Õhtuleht Kirjastus õigusaktide nõudeid, siduvates lepingutes kokkulepitut või tugineb tähtaja määramisel oma õigustatud huvile.
3.6. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus – Õhtuleht Kirjastus töötleb teie isikuandmeid viisil, mis tagab nende nõuetekohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävimise või kahjustumise eest. Õhtuleht Kirjastus hoiab kõik töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsed ja kaitseb isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest tõhusate turvameetmete rakendamisega, sh kasutades selleks tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.
3.7. Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse – Õhtuleht Kirjastus arvestab isikuandmete töötlemist nõudvate toodete ja teenuste väljatöötamisel, valimisel ja kasutamisel vajadusega kaitsta isikuandmeid. Samuti rakendab Õhtuleht Kirjastus asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, millega tagatakse, et vaikimisi töödeldakse ainult isikuandmeid, mis on vajalikud töötlemise konkreetse eesmärgi saavutamiseks.

4. Töödeldavad isikuandmed ja nende kogumise allikad

Peamiselt töötleb Õhtuleht Kirjastus isikuandmeid, mida te ise Õhtuleht Kirjastusele esitate või mida kogutakse teie toimingu põhjal, kui kasutate Õhtuleht Kirjastuse tooteid, teenuseid või veebilehti. Õhtuleht Kirjastus töötleb järgmist liiki isikuandmeid.

4.1. Peamised isikuandmed, milleks on teie ees- ja perekonnanimi ning isikukood.
Saame need andmed teilt, kui kasutate meie teenuseid või tooteid, näiteks kui loote endale kasutajakonto, tellite digi- või paberväljaande või osalete tarbijamängudes. Isikukoodi saame teilt või pangalt juhul, kui tellite väljaannet e-arve püsimakselepinguga, kuna selline teenus eeldab isikukoodi töötlemist. Õhtuleht Kirjastus vajab isikukoode isikusamasuse tuvastamiseks.

4.2. Kohustuslikud kasutajakonto andmed, milleks on teie e-posti aadress, ekraaninimi ja parool.
Saame need andmed teilt, kui registreerite end Õhtulehe kasutajaks.
Kui valite kasutaja autentimiseks kolmanda osapoole teenusepakkuja, milleks on näiteks Facebook, Google või Apple, või otsustate ühendada oma kasutajakonto sotsiaalmeediakontoga, saame nendelt teenusepakkujatelt teatud isikuandmeid. Sõltuvalt kolmanda osapoole teenuse konfiguratsioonist võivad need isikuandmed sisaldada teie nime, e-posti aadressi, keele-eelistusi ja profiilipilti.

4.3. Vabatahtlikud kasutajakonto andmed, milleks on teie profiilipilt, ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon, sünnikuupäev, sugu, elukoht, suhtluskeel.
Saame need andmed teilt, kui te need meile esitate.

4.4. Lepingu andmed, milleks on lepingu number, osapoolte andmed ja lepingu sisu.
Andmed genereeritakse automaatselt, kui sõlmite meiega lepingu.

4.5. Kontaktandmed, milleks on teie telefoninumber ja e-posti aadress.
Saame need andmed teilt, kui kasutate meie teenuseid või tooteid, näiteks kui loote endale kasutajakonto või tellite paberväljaande. Lisaks saame teie telefoninumbri ja/või e-posti aadressi, kui osalete tarbijamängudes.
Juhul, kui teiega on jagatud Õhtulehe lugemisõigust, saame teie e-posti aadressi isikult, kes teiega lugemisõigust jagas. Lugemisõiguse jagamisel saate meilt automaatse e-kirja, kus jagame juhiseid, kuidas lugemisõigust kasutada.

4.6. Postiandmed, milleks on teie postiaadress.
Saame need andmed teilt, kui tellite paberväljaande.

4.7. Makseandmed, milleks on teie pangakonto number ja muud makserekvisiidid. Mobiilimakse korral ka teie telefoninumber.
Saame need andmed teilt, kui tellite meie tooteid või teenuseid.

4.8. Mobiilirakenduse ja veebikülastuse andmed, milleks on andmed, mis genereeritakse veebilehtede ja mobiilirakenduste külastamise ja kasutamise tulemusena (olenevalt küpsistest või sarnastest tehnoloogiatest võib see sisaldada küpsiste identifikaatoreid, IP-aadresse, seadme identifikaatoreid jms). Lugege sellest lähemalt meie küpsiste kasutamise põhimõtetest.
Saame need andmed teilt, kui külastate meie veebilehti ja kasutate mobiilirakendusi.

4.9. Teenuste tarbimise andmed, milleks on statistilised andmed meie toodete ja teenuste kasutamise kohta (eeskätt veebiväljaannete tarbimise kohta).
Saame need andmed teilt, kui tarbite meie tooteid.
Lisaks eelkirjeldatule töötleb Õhtuleht Kirjastus ka muid isikuandmeid, mis on täiendavalt kirjeldatud andmekaitsetingimuste punktis 5.

5. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel.

5.1. Nõusolek

Järgnevalt kirjeldatud eesmärkidel vajame andmetöötluseks teie nõusolekut. Teil on õigus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Selle tarbeks sisaldavad kõik teile e-posti teel saadetavad kommertsteadaanded juhendit nõusolekust loobumiseks. Samuti saate kommertsteadaannete jaoks antud nõusoleku tagasi võtta, pöördudes Õhtuleht Kirjastuse klienditeenindusse telefonil 666 2233 või saates vastavasisulise e-kirja aadressile [email protected]. Küpsiste kasutamiseks antud nõusoleku saate tagasi võtta veebilehe allservas olevast küpsiste nõusoleku haldurist (privaatsussätted).

Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Andmekategooriad

Õhtuleht Kirjastuse toodete ja teenuste otseturundus. Selleks saadame teile kommerts­teadaandeid, mis sisaldavad uudiseid või pakkumisi meie toodete või teenusete kohta.

Kontaktandmed (teie e-posti aadress, telefon, postiandmed).

Isikuandmete töötlemine analüütilistel eesmärkidel, et arendada ja täiustada Õhtuleht Kirjastuse veebilehti ning teha teenused paremini kättesaadavaks. Selleks kasutame veebi­lehtedel analüütilisi küpsiseid ja muid veebitehnoloogiaid. Mobiilirakenduse ja veebikülastuse andmed.

Õhtuleht Kirjastuse veebilehtedel turunduse ja müügi eesmärgil personaliseeritud reklaami kuvamine. Selleks kasutame veebilehtedel turundus­­küpsiseid ja muid veebitehnoloogiaid.

Mobiilirakenduse ja veebikülastuse andmed.

Tarbijamängude (sh ristsõnade auhindade loosimine) ja -kampaaniate korraldamine uutele, endistele ja olemasolevate lehe­tellijatele ning veebikülastajatele. Tellijate puhul on eesmärk hoida olemasolevaid, hankida uusi ja/või meelitada tagasi endiseid tellijaid ning uuendada kontaktandmeid. Veebi­külastajatele korraldatakse küsitlusi, ennustusi ja hääletusi aktuaalsetel teemadel, mis leiavad meedias kõlapinda.

Peamised isikuandmed (teie nimi), kontakt­andmed, postiaadress. Ristsõnade auhindade loosimise puhul ka pangakonto number.
 • 5.2. Lepingu täitmine

Sellel õiguslikul alusel töötleme teie isikuandmeid, kui see on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või selle sõlmimisele eelnevate meetmete kasutusele võtmiseks teie taotlusel. Teisisõnu, meil ei ole võimalik sõlmida teiega lepingut või täita teie ees võetud lepingulisi kohustusi, kui me ei töötle teie isikuandmeid. Küll aga töötleme sellel eesmärgil üksnes neid isikuandmeid, milleta oleks lepingu sõlmimine või selle täitmine võimatu.

Isikuandmete töötlemise eesmärk Andmekategooriad
Lepingulise suhte loomine ja lepinguga kokku lepitud kohustuste täitmine, st teenuse osutamine. Näiteks toimetame kohale teie tellitud väljaandeid, abistame ja nõustame teid, kui teil tekib tellimustega seoses küsimusi, saadame arveid ja töötleme makseid ning võimaldame ligipääsu veebilehtede sisule.

Peamised isikuandmed, kontaktandmed, kohustuslikud kasutajakonto andmed, posti­andmed, makse­andmed, lepingu andmed.

Juhul kui tellite väljaannet e-arve püsimakse­lepinguga, on selle teenuse kasutamise puhul vaja isikusamasuse tuvastamiseks teie isikukoodi.

Postiandmed on vajalikud lepingu täitmiseks pabertoodete tellimisel, sest vastasel juhul ei ole võimalik lepingut täita ehk tellitud väljaannet kohale toimetada.

Teie telefoninumber on vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks, mh teenuse kätte­saadavuses tõrgete esinemisel teadete edastamiseks. Teie telefoninumbrit töötleme ka tellitud kauba saatmiseks pakiautomaati.

 • 5.3. Juriidilise kohustuse täitmine

Sellel õiguslikul alusel töötleb Õhtuleht Kirjastus teie isikuandmeid, kui andmete töötlemise kohustus tuleneb mõnest õigusaktist, st andmete töötlemine on vajalik, et täita mõnda meile pandud juriidilist kohustust.

Isikuandmete töötlemise eesmärk Andmekategooriad
Raamatupidamine (sh raamatupidamisalaste algdokumentide säilitamine). Peamised isikuandmed, kontaktandmed, makse­andmed, lepingu andmed.
Avaliku võimu organite ja riigiasutuste kohustuslik teavitamine ja nende infopäringutele vastamine. Kõik andmekaitsetingimuste punktis 4 kirjeldatud andmekategooriad sõltuvalt päringu või teavituse sisust.
 • 5.4. Õigustatud huvi

Järgnevalt kirjeldatud eesmärkide puhul tugineme isikuandmete töötlemisel õigustatud huvile kui õiguslikule alusele. Teil on õigus küsida selgitusi õigustatud huvile tugineva isikuandmete töötlemise kohta, saates päringu punktis 2 nimetatud e-posti aadressil. Samuti on teil õigus saata vastuväide, kui leiate, et teie andmete töötlemine allpool toodud eesmärkidel kahjustab teie õigusi.

Isikuandmete töötlemise eesmärk Andmekategooriad
Müügipakkumiste ettevalmistamine ja tegemine sarnast toodet tellinud praegustele või endistele klientidele. Peamised isikuandmed, kontaktandmed, postiandmed, tellimuse andmed.
Õhtuleht Kirjastuse toodete ja teenuste telefonimüük. Peamised isikuandmed (nimi), kontaktandmed (telefoninumber), tellimuse andmed.
Müügikõnede salvestamine eesmärgiga parendada teenuse kvaliteeti ja lahendada võimalikke vaidlusi. Peamised isikuandmed (nimi), kontaktandmed (telefoninumber), kõnesalvestis.
Klienditeeninduse kõnede ja kirjavahetuse salvestamine eesmärgiga tagada kvaliteetne klienditeenindus ja lahendada esilekerkivaid probleeme. Peamised isikuandmed, kontaktandmed, suhtluse sisu.
Kasutajakontoga kaasnevate personaliseeritud teenuste osutamine. Näiteks kui teame oma lugejate elukohta, siis saame soovitada selle piirkonna uudiseid. Vabatahtlikud kasutajakonto andmed, mobiili­rakenduse ja veebikülastuse andmed, teenuste tarbimise andmed.
Teenuste parendamine. Näeme teile e-postiga saadetavate kirjade avamist ja sisus olevate linkide klikkamise aktiivsust. Teavituskirjade puhul on see vajalik veendumaks, et klient on saadetud info kätte saanud. Turunduskirjade puhul näitab lingi avamine kirjas sisalduva teema vajalikkust, eesmärgipärasust ja ajakohasust. Kontaktandmed (e-posti aadress).
Andmesubjektide profileerimine kombineerides isikuandmeid otseturunduslike otsuste tegemiseks ja profiilile vastavate toodete pakkumiseks. Teeme seda, võttes peamiselt arvesse teie varasemat teenuse tarbimise ajalugu, vanust, aadressi ja sugu, et kaardistada sihtgruppi, kellele pakkuda just sellele sihtgrupile suunatud väljaandeid. Teenuste tarbimise andmed, vabatahtlikud kasutajakonto andmed.

Veebilehe kaudu põhiteenuste osutamine. Selleks töötleme teie isikuandmeid, mis oleme kogunud tehniliste (teenuse osutamiseks hädavajalike) küpsiste ja muude veebi­tehnoloogiate kaudu. Kui me selliseid küpsiseid ja muid veebitehnoloogiaid ei kasuta, ei ole meil võimalik teile veebilehti korrektselt kuvada ja nende kaudu teenuseid osutada.

Tegemist on küpsiste ja muude veebi­tehnoloogiatega, mille kasutamiseks meil õigusaktidest tulenevalt ei ole vaja nõusolekut küsida, kuid kuna me siiski töötleme piiratud koguses teie isikuandmeid, siis tugineme sellise andmetöötluse puhul õigustatud huvile.

Veebikülastuse andmed.
Kliendibaasi korrektsuse tagamine. Salvestame ülekandega pangast saadud isikukoodi teie andmete juurde, et tagada teenuse osutamise korrektsus (nt vältimaks nimekaimude puhul tellimuste segiminekut). Peamised isikuandmed (isikukood).
Ajakirjanduslikul eesmärgil materjali kogumisel võime salvestada ja säilitada nii enda ruumides kui ka sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel edastatud infot ja artikli valmimisega seotud materjale ning vajadusel kasutada neid salvestisi tõendusmaterjalina meie vastu esitatavate nõuete korral. Isikuandmed, mis on seotud ajakirjaniku loodava sisuga.
 • 5.5. Isikuandmete töötlemine ajakirjanduslikul eesmärgil

Isikuandmete kaitse seaduse § 4 kohaselt võib isikuandmeid andmesubjekti nõusolekuta töödelda ajakirjanduslikul eesmärgil, eelkõige avalikustada meedias, kui selleks on avalik huvi ja see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega. Seejuures on meie kohustuseks tagada, et isikuandmete avalikustamine ei kahjusta ülemäära teie õigusi.

Isikuandmete töötlemise eesmärk Andmekategooriad
Uudislugude koostamine ja avaldamine. Isikuandmed, mis on seotud ajakirjaniku loodava sisuga.

6. Profileerimine

Õhtuleht Kirjastus profileerib oma toodete pakkumiseks teie isikuandmeid, kombineerides isikuandmeid otseturunduslike otsuste tegemiseks. Teeme seda, võttes peamiselt arvesse teie varasemat teenuse tarbimise ajalugu, vanust, aadressi ja sugu, et kaardistada sihtgruppi, kellele pakkuda just sellele sihtgrupile suunatud väljaandeid.

Reklaamide suunamiseks grupeeritakse külastajate käitumisharjumusi ja luuakse selle põhjal sihtrühmasid välispartnerite abil.

Käitumisharjumused grupeeritakse kasutajate tegevuse põhjal – lehekülgede vaatamine, galeriide vaatamine, küsimustele vastamine, tellimused jne. Õhtuleht Kirjastus sihtrühmadesse kuuluvust ei salvesta, samuti ei saa teha kindlaks üksikisiku sihtrühmasid, sest info on grupeeritud.

Teil on õigus keelata enda isikuandmete kasutamine profileerimise eesmärgil. Selleks palume saata vastavasisuline pöördumine, kasutades andmekaitsetingimuste punktis 10 (andmesubjekti õigused) toodud kontaktandmeid.

7. Isikuandmete säilitusajad

Õhtuleht Kirjastus säilitab andmeid vaid seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks. Eri andmete puhul tähendab see erinevaid säilitustähtaegasid. Näiteks:

 • raamatupidamiseks vajalikke isikuandmeid säilitame lähtuvalt seadusest seitse aastat;
 • nõusoleku alusel antud isikuandmeid säilitame kuni nõusoleku tagasi võtmiseni;
 • endiste klientide kontaktandmeid säilitame kolm aastat;
 • passiivsed kontod kustutatakse 12 kuu möödudes;
 • kliendiandmed, mis ei ole kliendiandmebaasis seotud mitte ühegi tellimusega, kustutatakse 30 päeva möödudes;
 • isikuandmetega seotud pöördumisi säilitatakse kolm aastat;
 • klientide pöördumisi säilitatakse kaks aastat;
 • paberil saadetud ristsõnavastused (sh isikuandmed) hävitatakse pärast loosimist, e-kirjaga saabunud vastused kustutatakse automaatselt kolme kuu möödudes.

Täpsemate säilitustähtaegadega on võimalik tutvuda, kui pöördute meie poole, kasutades andmekaitse­tingimuste punktis 10 (andmesubjekti õigused) toodud kontaktandmeid.

8. Andmete vastuvõtjad ning andmete edastamine kolmandatesse riikidesse

Õhtuleht Kirjastus ei avalikusta üldjuhul isikuandmeid kolmandatele isikutele. Samas on see teatud juhtudel siiski möödapääsmatu. Andmete vastuvõtjad oleme liigitanud kolme kategooriasse:

 • iseseisvad vastutavad töötlejad (näiteks pangad ja makseteenuse pakkujad, audiitorid, advokaadid, avaliku võimu teostajad);
 • kaasvastutavad töötlejad (näiteks sotsiaalmeediaplatvormi pidajad);
 • volitatud töötlejad. Isikuandmete volitatud töötleja on isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja (Õhtuleht Kirjastuse) nimel. Õhtuleht Kirjastus kaasab volitatud töötleja muu hulgas järgmistel eesmärkidel:
  • teenuse osutamise eesmärgil (näiteks serverimajutus);
  • tellijate korrastatud andmebaasi pidamiseks;
  • teeninduslikul ja turunduslikul eesmärgil.

Täpne loetelu andmete vastuvõtjatest on leitav siit.

Õhtuleht Kirjastus ei edasta teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, samuti sellisesse kolmandasse riiki või rahvusvahelisele organisatsioonile, mille andmekaitse taset Euroopa Komisjon ei ole hinnanud piisavaks. Kui see siiski on vajalik, toimub selline isikuandmete edastamine üksnes asjakohase õigusliku aluse olemasolul ning me võtame tarvitusele asjakohased kaitsemeetmed. Üldjuhul toimub sel juhul andmeedastus Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud kolmandatesse riikidesse isikuandmete edastamise lepingu tüüptingimuste alusel (standard contractual clauses).

Teil on õigus saada lisainfot oma andmete edastamise kohta andmetega tutvumise päringuga, kui pöördute meie poole, kasutades andmekaitsetingimuste punktis 10 (andmesubjekti õigused) toodud kontaktandmeid.

9. Kaasvastutavad töötlejad

Isikuandmete kaitse üldmääruse järgi on kaks või enam vastutavat töötlejat kaasvastutavad töötlejad, kui nad määravad ühiselt kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Õhtuleht Kirjastuse kaasvastutav töötleja kasutajakonto kohustuslike ja vabatahtlike andmete ning tellija isikuandmete (peamised isikuandmed) puhul on AS Delfi Meedia. Nende andmete töötlemisega seoses võite pöörduda nii Õhtuleht Kirjastuse kui ka Delfi Meedia poole, kelle andmekaitsetingimused on leitavad siit.

Õhtuleht Kirjastuse kaasvastutavaks töötlejaks on Meta Platforms Ireland Ltd (sotsiaalmeediaplatvormi Facebook operaator) osas, mis puudutab teatud Facebooki tooteid nagu näiteks Facebook Login ning erinevad Facebooki liidesed. Õhtuleht Kirjastus on sõlminid Meta Platforms Ireland Ltd kaasvastutavat andmetöötlust puudutava kokkuleppe vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 26, et määrata kindlaks vastavate kohustuste täitmine seoses isikuandmete kaitse üldmääruse kohaste kohustustega, mis puudutab kaasvastutavat töötlemist.

Seetõttu anname teada, et täiendavat teavet selle kohta, kuidas Meta Platforms Ireland Ltd töötleb isikuandmeid (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 13 lõike 1 punktides a ja b nõutud teave), sealhulgas teavet õigusliku aluse, millele Meta Platforms Ireland Ltd tugineb, ja viiside, kuidas kasutada andmesubjekti õigusi Meta Platforms Ireland Ltd suhtes, leiate nende privaatsuspoliitikast.

Õhtuleht Kirjastuse kaasvastutav töötleja on Google Ireland Ltd osas, mis puudutab teatud Google’i teenuseid, näiteks Google Analytics. Õhtuleht Kirjastuse ja Google Ireland Ltd vahel kehtib kaasvastutava andmetöötluse kokkulepe. Täpsemat teavet selle kohta, kuidas Google Ireland Ltd isikuandmeid töötleb ja kuidas realiseerida andmesubjekti õigusi Google’i suhtes, leiab nende privaatsuspoliitikast.

Kui kasutate meie teenustesse sisselogimiseks Apple’i kontot, on kaasvastutav töötleja Apple Distribution International Ltd. Apple’i privaatsuspoliitikaga saab lähemalt tutvuda siin.

10. Andmesubjekti õigused

Õhtuleht Kirjastus peab väga oluliseks andmesubjektide õigust privaatsusele. Juhime tähelepanu, et andmesubjekti õigused ei kohaldu täies ulatuses meedias avaldatud isikuandmete puhul, sest meediaettevõte töötleb neid andmeid ajakirjanduslikul eesmärgil, teostades sõna- ja teabevabaduse õigust.

Teie kui andmesubjekti õigused on järgmised:

 • Andmetega tutvumine. Teil on õigus teada, kas teie isikuandmeid töödeldakse, mis on töötlemise eesmärk ja asjaomaste isikuandmete liigid. Samuti, kellele andmed avalikustatakse (eelkõige kolmandates riikides olevad vastuvõtjad), kui kaua andmeid säilitatakse ning millised on teie õigused seoses andmete parandamise, kustutamise ja töötlemise piiramisega.
 • Andmete parandamine või täiendamine. Teil on õigus nõuda teid puudutavate isikuandmete parandamist, kui need on ebaõiged või mittetäielikud.
 • Andmete kustutamine. Teatud juhtudel ja soovi korral saate kasutada õigust olla unustatud ehk paluda, et me teie isikuandmed kustutaksime. Me kustutame teie andmed, välja arvatud juhul, kui esineb mõni muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks, näiteks seadusest tulenev kohustus.
 • Andmete töötlemise piiramine. Teatud juhtudel on teil õigus piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui te olete esitanud vastuväite isikuandmete töötlemisele).
 • Vastuväidete esitamineoma isikuandmete töötlemisele, kui Õhtuleht Kirjastus kasutab teie isikuandmeid näiteks isikuandmete profileerimise või otseturunduse teostamisel. Vastuväite esitamisel peab Õhtuleht Kirjastus lõpetama teie isikuandmete töötlemise, v.a kui Õhtuleht Kirjastusel on võimalik tõendada, et teie isikuandmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles teie huvid, õigused ja vabadused või kui andmetöötlus on vajalik õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil.
 • Isikuandmete ülekandmine.Kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul või meiega sõlmitud lepingul ja andmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on teil õigus saada teid puudutavaid isikuandmeid, mida olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Samuti on teil õigus nõuda, et me edastaks andmed otse teisele teenusepakkujale, kui see on tehniliselt teostatav.
 • Nõusoleku tagasivõtmine. Kui isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel, on teil õigus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Selle tarbeks sisaldavad kõik teile e-posti teel saadetavad kommertsteadaanded juhendit neist loobumiseks. Samuti saate kommertsteadaannete jaoks antud nõusoleku tagasi võtta, saates vastavasisulise e-maili Õhtuleht Kirjastuse aadressile [email protected] või helistades klienditeenistuse telefonil 666 2233.
 • Õigus pöörduda Õhtuleht Kirjastuse, järelevalveasutuse või kohtu poole. Kui te soovite mõnda eespool nimetatud õigust kasutada, palume saata meile vastavasisuline teade e-posti aadressil [email protected]. Kui te leiate, et teie õigusi on rikutud, on teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja/või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed on kättesaadavad veebilehel aadressil aki.ee.

11. Rakendussäte

Õhtuleht Kirjastus vaatab andmekaitsetingimusi regulaarselt üle ning kohaldab neid vastavalt isikuandmete töötluses toimuvatele muudatustele.

 • * Andmekaitsetingimused kehtivad alates 28.09.2023.

 • * Kuni 27. september 2023 kehtinud andmekaitsetingimustega saad tutvuda siin.
Õhtuleht Kirjastus
AS Õhtuleht Kirjastus

Narva maantee 13
10151 Tallinn

Telefon: 614 4000
E-post: [email protected]

Tellimiskeskus

Telefon: 666 2233
E-post: [email protected]
Klienditeenindus töötab E-Rkell 8-17 ja L kell 8-12

E-pood: pood.ohtulehtkirjastus.ee