ÄRIEETIKA

AS-i Ekspress Grupp tütarettevõttena kanname vastutust oma äritegevuse eest (siin ja edaspidi tähendab Ekspress Grupp või kontsern kõiki kontserni tütar- ja sidusettevõtteid). Tallinna börsil noteeritud suurettevõttena on kontsernil oluline mõju ühiskonnale, seetõttu tuleb alati tagada kõikide kontserni üksuste usaldusväärsus ja laitmatu maine. Edendame rahaliselt, ökoloogiliselt, sotsiaalselt ja kultuuriliselt jätkusuutlikku arengut nii oma tegevuses kui ka osana meie laiemast tegevusvaldkonnast, samuti edendame vastutustundlikku ettevõtlust meie tegevusvaldkonnas, nagu meediasisu ja digiteenuste usaldusväärsus, keskkonnavastutus ja sõnavabaduse edendamine.

MEIE MISSIOON: TEENIDA DEMOKRAATIAT

Eetilised äritavad on alati olnud Ekspress Grupi ja meie äritegevuse lahutamatu osa. Meie eesmärk on säilitada läbipaistvat ärikeskkonda ning viia oma tegevust ellu vastutustundlikult ja eetiliselt. Ekspress Grupp ei toeta rahaliselt ei erakondi ega üksikuid poliitikuid.

Ekspress Grupi käitumiskoodeks kohaldub kõigi AS-i Ekspress Grupp ning tema tütar-, ühis- ja sidusettevõtete töötajate suhtes, sõltumata nende ametikohast organisatsioonis ja töösuhte iseloomust. Käitumiskoodeks on juhis iga töötaja igapäevaseks ärialaseks suhtlemiseks ettevõttes ja sellest väljaspool ning see peegeldab meie aktsepteeritavat käitumisnormi. Käitumiskoodeks ei asenda ajakirjanduseetika koodeksit, vaid täiendab seda.

Käitumiskoodeksi on kinnitanud AS-i Ekspress Grupp juhatus.

Väärkäitumise kahtlusest teavitamine

Peame oluliseks, et käitumiskoodeksis esitatud põhimõtteid järgitakse kontserni kõigis üksustes. Kui märkate mis tahes rikkumisi käitumiskoodeksi, AS-i Ekspress Grupp muude tegevuspõhimõtete või reeglite või õigusaktide järgimises, andke selle kohta vihje või teatage väärkäitumisest ametliku kontserniülese teavitamiskanali kaudu.

Väärkäitumisest teavitamise kanal ei ole ette nähtud kliendi tagasiside ega uudisvihjete andmiseks ega isiklike vaidlustega seotud probleemidest teavitamiseks.

Teavitamiskanal on turvaline ja konfidentsiaalne. Konfidentsiaalsuse tagamiseks haldab teavitamiskanalit välispartner (WhistleB). Teavitused edastatakse krüpteeritud ühenduse kaudu ja neid kaitstakse parooliga. Kõiki väärkäitumisest teavitamisi käsitletakse rangelt konfidentsiaalselt.