• 2. Üldtingimuste kehtivus ja muutmise kord

 • 2.1. Üldtingimused kehtivad kõikidele Kasutajatele.
 • 2.2. Õhtuleht Kirjastusel on õigus Üldtingimusi ühepoolselt muuta järgmiselt tingimustel:
  • 2.2.1. muudatus on tingitud valdkonna sisulisest või tehnilisest arengust;
  • 2.2.2. muudatus on tingitud seaduse või muu õigusliku olukorra muutusest.
 • 2.3. Üldtingimuste muudatusest teavitab Õhtuleht Kirjastus Tellijat ette vähemalt üks (1) kuu enne muudatuste jõustumist.
 • 2.4. Õhtuleht Kirjastus teavitab Tellijat Üldtingimuste muudatusest klienditeeninduse vahendusel, kodulehel, paberkandjal, e-posti teel, tekstsõnumi vahendusel või muul viisil.
 • 2.5. Kui Tellija ei ole nõus Üldtingimuste muutmisega, on tal võimalus ühe (1) kuu jooksul alates muudatuse avaldamisest, vastav lepinguline suhe Õhtuleht Kirjastusega üles öelda. Kui Tellija ei avalda ühe (1) kuu jooksul tahet leping lõpetada, loetakse muudatused jõustunuks.

3. Poolte õigused ja kohustused

Tellija õigused

 • 3.1. Tellijal on õigus saada Väljaanne tema poolt tellitud perioodiks tema poolt näidatud aadressile vastavalt esitatud ja õigeaegselt tasutud Tellimusele.
 • 3.2. Tellijal on õigus tellida Väljaanne Väljaandja poolt kindlaks määratud hinnaga ja vastavalt Üldtingimustele.
 • 3.3. Tellijal on õigus esitada Väljaande kättetoimetamist või Väljaannet ennast puudutavad pretensioonid Väljaandja klienditeenindusse E-R kell 9.00-17.00 telefonil +372 666 2233 või e-posti aadressile [email protected] kahe kuu jooksul arvates pretensiooni alusest teadasaamisest.
 • 3.4. Kui Väljaandja ei lahenda Tellija pretensioone mõistliku aja jooksul, võib Tellija pöörduda Tarbijakaitseameti poole.
 • 3.5. Tellijal on õigus avaldada soovi Tellimuse ennetähtaegseks lõpetamiseks. Tellimuse ennetähtaegsel lõpetamisel on Tellijal õigus nõuda tagasi Tellimuse maksumus alates Tellimuse lõpetamise kuupäevast kuni tellimisperioodi lõpu kuupäevani. Tagasimakstavast summast on Väljaandjal õigus maha arvata kuni 10% Tellimuse ennetähtaegse lõpetamise kulude katteks, kuid mitte vähem kui 3.00 €. Tellimuse ennetähtaegseks lõpetamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, kus näidatakse ära Tellija ja Tellimuse andmed, lõpetamise aeg, pangakonto number ja konto valdaja nimi. Tagasimakseid ei teostata sularahas. Tellimuse ennetähtaegse lõpetamise korral kannab Väljaandja väljamaksmisele kuuluva summa Tellijale kirjalikus avalduses näidatud pangakontole kümne (10) tööpäeva jooksul.
 • 3.6. Tellijal on õigus oma Pabertoote Tellimus Eesti Vabariigi piires ümber adresseerida. Selleks tuleb esitada soov Väljaandja klienditeenindusse telefoni +372 666 2233, e-posti [email protected] või kirja teel. Ümberadresseerimine jõustub hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul pärast vastava teate saamist. Ümberadresseerimise lühim periood on 1 (üks) nädal.

Tellija kohustused

 • 3.7. Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama Tellimuse täitmiseks vajalikud andmed. Pabertoote puhul ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr, korteri nr või talu nimi, linn/asula või küla, maakond, postiindeks) millele Klient soovib pabertoote kättetoimetamist, kontakttelefon ning e-posti aadress. Digitoote tellimisel on Tellija kohustatud esitama Tellimuse teostamiseks vähemalt e-posti aadressi ja mobiiltelefoni.
 • 3.8. Juhul, kui Tellija esitatud andmed on valed ja/või mittetäielikud, ei vastuta Väljaandja Tellimuse mittenõuetekohase täitmise eest.
 • 3.9. Tellija omab Pabertoote Tellimisel postiseaduses toodud nõuetele vastavat, turvalist, Väljaande mõõtmetele vastavat, ligipääsetavat ning Tellija postkastina identifitseeritavat postkasti.
 • 3.10. Tellija tagab püsivalt turvalise, talvel lumest ja jääst puhastatud, vaba ligipääsu oma postkastile.
 • 3.11. Juhul, kui Tellija postkast ei vasta käesolevates tingimustes toodud nõuetele, ei vastuta Väljaandja nõuetele mittevastava Väljaande kojukande eest.
 • 3.12. Tellija tasub Tellimuse eest õigeaegselt ja täielikult vastavalt Tellija poolt valitud makseviisile. Vastasel juhul ei saa Väljaandja garanteerida nõuetekohast Tellimuse täitmist.
 • 3.13. Tellimuse vormistamisega kinnitab Tellija, et on nõus Üldtingimustega ning kohustub neid täitma.
 • 3.14. Kasutajal on õigus kasutada Digitoodete tarbimisel üksnes isiklikku kasutajanime ja parooli. Kasutajanime ja parooli edasiandmine teisele isikule on keelatud.

Väljaandja õigused                   

 • 3.15. Väljaandjal on õigus kehtestada Väljaande Tellimuse hind ja muud tellimistingimused.
 • 3.16. Väljaandjal on õigus peatada või lõpetada Väljaande osaline või täielik kirjastamine. Soovituslikult teavitab Väljaandja Tellijat sellest ette seitse (7) päeva enne jõustumist. Juhul, kui Väljaandja otsustab peatada või lõpetada Väljaande kirjastamine, kohustub Väljaandja tagastama Tellijale viimase poolt tasutud ettemaksu.
 • 3.17. Juhul, kui Tellija ei täida Üldtingimustes sätestatud kohustusi, ei garanteeri Väljaandja Tellimuse täitmist.
 • 3.18. Väljaandjal on õigus nõuda Tellijalt Üldtingimustes sätestatud nõuete täitmist. Kui Tellija ei täida nõudeid neljateist (14) päeva jooksul on Väljaandjal õigus Tellimus peatada või lõpetada.

Väljaandja kohustused

 • 3.19. Juhul, kui Tellija täidab kõiki Üldtingimustes sätestatud kohustusi nõuetekohaselt, garanteerib Väljaandja Tellimuse täitmise.
 • 3.20. Väljaandja kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija Tellimuse täitmisega seotud pretensioonid.
 • 3.21. Väljaandja kohustub Tellija pretensiooni lahendama juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.
 • 3.22. Juhul, kui Tellija ei saa pidevalt või aeg-ajalt Väljaannet ning on omalt poolt täitnud kõiki Üldtingimustes sätestatud kohustused, kohustub Väljaandja saamata jäänud väljaannete võrra tasuta pikendama Tellija Tellimust.
 • 3.23. Juhul kui läheneb Tellimuse lõpptähtaeg, kohustub Väljaandja saatma Tellijale ühekordse ettemaksuarve/müügipakkumise, võimaldamaks Tellijal soovi korral Tellimust uuendada.

4. Püsimaksega tellimine

 • 4.1. Tellijal on võimalik tellida Väljaandeid püsimaksega, mis tähendab e-arve püsimakselepingut pangas, püsimakset pangakaardi või mobiiliga.
 • 4.2. Püsimakse puhul pikeneb Tellimus automaatselt, kui Tellija ei ole seda tingimust muutnud ehk Tellimuse automaatset pikenemist tühistanud.

E-arve püsimakseleping

 • 4.3. E-arve püsimakselepingut saab sõlmida püsimakselepingu sõlmimist võimaldavates krediidiasutustes ning nende internetipankades.
 • 4.4. E-arve püsimakselepingu sõlmimisel jõustub Tellimus hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul. Kuukirja sisaldavad paketid jõustuvad vastavalt kuukirja ilmumisgraafikule.
 • 4.5. E-arve püsimakselepingu korral toimub tasumine ettemaksuna järgmise perioodi eest.
 • 4.6. Sõltuvalt Tellimuse tegemise ja e-arve püsimakselepingu sõlmimise ajast võib Tellijale esitatud e-arvete esimese makse summa olla kuni kolme perioodi Tellimuse tasu:
  • 4.6.1. Esimese perioodi makse arvutamise aluseks on arve väljastamise hetkeks kätte saadud Tellimuse hind möödunud perioodi eest;
  • 4.6.2. Teise perioodi makse on jooksva perioodi Tellimuse hind;
  • 4.6.3. Kolmanda perioodi makse on ettemaks järgneva perioodi eest.
 • 4.7. E-arve püsimakselepingut sõlmides tuleb tähelepanu pöörata panga kuulimiidile, mis peab võimaldada kuni 3 perioodi summa automaatset tasumist. Juhul, kui Väljaande tellimishind on suurem kui Tellija poolt oma pangas e-arve püsimakselepingus määratud limiit, ei ole Väljaandjal Tellija ees kohustusi.
 • 4.8. E-arve püsimakselepingut saab lõpetada pangakontoris või internetipangas.

Püsimakse pangakaardi või mobiiliga

 • 4.9. Pabertoote puhul luuakse uus Tellimus 10 (kümme) kalendripäeva enne eelmise Tellimuse lõppu.
 • 4.10. Digitoote puhul luuakse uus Tellimus 1 (üks) kalendripäev enne eelmise Tellimuse lõppu.
 • 4.11. Mobiiliga tasudes lisatakse kuumakse Tellija telefoniarvele.
 • 4.12. Pangakaardiga tasudes debiteeritakse kuumakse Tellija pangaarvelt.
 • 4.13. Püsimaksega Tellimuse puhul võetakse uue Tellimuse tingimused eelmiselt Tellimuselt (saaja, maksja, toode, hind, periood, eksemplaride arv, makseviis), välja arvatud juhul, kui tegemist on kampaaniapakkumisega, mille hind ja kehtivus on eraldi määratud.
 • 4.14. Püsimaksega Tellimuse automaatse pikenemise tühistamise korral kestab Tellimus kuni ettemakse lõpuni.
 • 4.15. Püsimaksega Tellimuse automaatset pikenemist võib Tellija igal ajal ise tühistada Väljaandja klienditeenindusse telefonil +372 666 2233 E-R kell 8.00-17.00 või kirjutades e-posti aadressile [email protected].

Zlicki püsimakse

 • 4.16. Mobiiliga tellides on võimalik vormistada Tellimus Zlicki ühe kliki püsimaksega.
 • 4.17. Zlicki ühe kliki püsimakse korral käib tarbimiseks vajalik autentimine ostu vormistatud mobiilnumbri järgi.
 • 4.18. Zlicki ühe kliki püsimakse pikeneb automaatselt, loobumisel on vaja pöörduda Zlicki LTD poole [email protected].
 • 4.19. Rohkem infot Zlicki ühe kliki püsimakse kohta saab veebilehel http://www.zlick.it/kkk/

5. Andmete töötlemise põhimõtted

Üldsätted

 • 5.1. Andmete töötlemise põhimõtted kehtivad Õhtuleht Kirjastuse iga Kasutaja suhtes.

Andmete kogumine

 • 5.2. Tellimuse vormistamisel jagunevad Tellija poolt esitamisele kuuluvad andmed kohustuslikeks ning vabatahtlikult edastatavateks andmeteks.
 • 5.3. Kohustuslikult tuleb Tellijal edastada järgmised andmeid:
  • 5.3.1. Nimi – vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks;
  • 5.3.2. Isikukood/sünniaeg - vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks. Juhul kui Tellija tellib Väljaannet e-arve püsimakselepinguga, on pangateenuste kasutamiseks vajalik isikukood. Juhul, kui Tellija oma kohustusi Õhtuleht Kirjastuse ees ei täida ning vajalikuks osutub õiguskaitsevahendite kasutamine, on Tellija identifitseerimiseks vajalik isikukood või isikukoodi puudumisel sünniaeg;
  • 5.3.3. Elukoha aadress - on vajalik lepingu täitmiseks Pabertoodete tellimisel, sest juhul kui Õhtuleht Kirjastusele ei ole Tellija aadress teada, ei ole võimalik lepingut täita ehk tellitud Väljaannet kohale toimetada. Juhul kui Tellija tellib Väljaande kolmandale isikule, siis ei ole elukohaandmeid vaja esitada, vaid Tellimusse tuleb märkida aadress, millele lepingu täitmiseks on Pabertoode vaja kohale toimetada.
  • 5.3.4. E-posti aadress - vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks ning arvete esitamiseks.
  • 5.3.5. Telefoni number – vajalik lepingu täitmiseks ning täitmise tagamiseks mh teenuste kättesaadavuses tõrgete esinemisel teadete edastamiseks.
 • 5.4. Vabatahtlikult esitatavateks andmeteks on telefoninumber ja/või e-posti aadress kommertsteadaannete edastamiseks.
  • 5.4.1. Kui Tellija on andnud nõusoleku oma kontaktandmete kasutamiseks otseturunduse eesmärgil, siis edastatakse talle turundusliku iseloomuga teadaandeid Tellija poolt Õhtuleht Kirjastusele antud kontaktandmeid kasutades.
 • 5.5. Tellijal on igal ajal õigus otseturunduslikel eesmärkidel saadetavate teadaannete saamisest loobuda. Juhend kommertsteadannetest loobumiseks on lisatud igale kommertsteadandele.
 • 5.6. Tellijal on igal ajal õigus kommertsteadaannete saamisest loobuda saates vastavasisulise e-kirja Õhtuleht Kirjastuse aadressil [email protected].

Andmete vastutav ja volitatud töötleja

 • 5.7. Tellija andmete vastutav töötleja on AS Õhtuleht Kirjastus (registrikood 10678223, asukoht Narva mnt 13, Tallinn 10151).
 • 5.8. Õhtuleht Kirjastus võib anda andmete kasutamiseks õiguse volitatud töötlejatele. Volitatud töötlejad on Õhtuleht Kirjastuse koostööpartnerid, kelle andmed on kättesaadavad aadressil ohtulehtkirjastus.ee/tootlejad ning kes töötlevad andmeid muuhulgas:
  • 5.8.1. teenuse osutamise eesmärgil;
  • 5.8.2. Tellijate korrastatud andmebaasi pidamiseks;
  • 5.8.3. teeninduslikul ja turunduslikul eesmärgil, v.a siis, kui Tellija on otsustanud teisiti või hiljem vastava nõusoleku tagasi võtnud, teavitades sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;
  • 5.8.4. täitmaks õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele).
 • 5.9. Volitatud töötleja võib andmeid töödelda üksnes Õhtuleht Kirjastuse poolt antud konkreetsete ülesannete täitmiseks.

Andmete säilitamise aeg

 • 5.10. Õhtuleht Kirjastus säilitab andmeid nii kaua kui on vajalik andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate nõude aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni (vastavalt käibemaksuseadusele ning raamatupidamise seadusele 7 aastat).

Tellija õigused andmete kasutamisega seoses

 • 5.11. Tellijal on õigus saada Õhtuleht Kirjastuselt teavet enda andmete kasutamise kohta seaduses sätestatud korras ja ulatuses;
 • 5.12. Tellijal on õigus nõuda Õhtuleht Kirjastuselt enda andmete kasutamise lõpetamist ning andmete parandamist, sulgemist ja kustutamist;
 • 5.13. Tellijal on õigus nõustuda või keelata oma andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikel eesmärkidel;
 • 5.14. Tellijal on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

6. Küpsiste kasutamise põhimõtted

 • 6.1. Kasutajate paremaks teenindamiseks kasutavad Õhtuleht Kirjastuse veebilehed küpsiseid ehk cookie’sid.
 • 6.2. Õhtuleht Kirjastusele kuuluvad domeenid võivad muuhulgas sisaldada elementi, mis salvestavad küpsiseid kolmandate isikute nimel.

Küpsistest keeldumine

 • 6.3. Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Tellija muutma oma veebilehitseja seadeid.
 • 6.4. Eritüüpi veebilehitsejad kasutavad erinevaid meetodeid küpsiste keelamiseks. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised.
 • 6.5. Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam peale küpsiste blokeerimist Kasutajale kättesaadavad olla.

Mis on küpsis ehk cookie?

 • 6.6. Küpsis on tekstifail, mis saadetakse ja salvestatakse Kasutaja arvutisse veebilehtede poolt, mida kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul, kui Kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algselt salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised.
 • 6.7. Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning muid veebilehel tehtavaid toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.

Veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid

 • 6.8. Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks Kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.
 • 6.9. Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta Kasutaja poolt tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.
 • 6.10. Jälgimisküpsised koguvad andmeid Kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.
 • 6.11. Reklaamküpsised koguvad andmeid Kasutaja sirvimisharjumuste kohta, mis omakorda võimaldab veebilehel esitada Kasutaja eelistustega kooskõlas olevat reklaamisisu. Lisaks võimaldab vastav küpsiseliik mõõta reklaamikampaania tõhusust. Tutvu kasutusel olevate reklaamitehnoloogiatega

7. Autoriõigused

 • 7.1. Väljaannetes avaldatud materjalid (artiklid, pildid, videod, kujundus jms) on kaitstud autoriõigustega ja kuuluvad Õhtuleht Kirjastusele või vastavale litsentsiandjale. Kasutaja ei või Väljaannetes avaldatud materjale kopeerida, reprodutseerida, avaldada ega muul viisil kasutada, välja arvatud isiklikul mitteärilisel otstarbel. Väljaannetes avaldatud materjalide refereerimine on lubatud vaid käesolevates Üldtingimustes kirjeldatud viisil. Igasugune muu Väljaannetes avaldatud materjalide kasutamine vajab Õhtuleht Kirjastuse eelnevat kirjalikku nõusolekut.

Materjalide refereerimine

 • 7.2. Väljaannetes avaldatud materjale võib refereerida ühe lause ulatuses, sealjuures ei tohi refereeritav lause olla pikem kui originaalartikli esimene lause. Reegel kehtib sellisena, kuni pole tehtud muid kokkuleppeid. Reegel kehtib ka juhul, kui refereeritakse Väljaande artikli refereeringut mõnes muus väljaandes.
 • 7.3. Kui Väljaannetes avaldatud materjali on refereeritud suuremas mahus, on Õhtuleht Kirjastusel õigus küsida selle eest tasu järgnevalt:
  • 7.3.1. 200 eurot ühekordse kooskõlastamata materjali kasutamise eest;
  • 7.3.2. 320 eurot korduva (kaks või enam) kooskõlastamata materjalide igakordse kasutamise eest.
 • 7.4. Kustahes meedias (internetis, paberväljaannetes, raadios, televisioonis jne) refereerides tuleb alati nimetada Väljaannet kui allikat. Internetis refereerimisel tuleb peale allika nimetamise avaldada refereeringu juures link originaalartiklile.

Materjalide kopeerimine ja levitamine

 • 7.5. Väljaandes avaldatud materjalide kopeerimine ja levitamine on ilma Õhtuleht Kirjastuse eelneva nõusolekuta keelatud.
 • 7.6. Materjalid, mille on Kasutajad loonud või salvestanud Õhtuleht Kirjastuse poolt hallatavates portaalides kuuluvad vastavale Kasutajale ja nende materjalide kasutamise luba tuleb küsida Kasutajalt.

8. Õhtuleht Kirjastuse juurdepääs Kasutaja kaamera ja fotode rakendustele ning asukohaandmetele

 • 8.1. Õhtuleht Kirjastuse teenuste hulka võib kuuluda rakendusi (app’e), mille kasutamiseks on vajalik juurdepääs Kasutaja nutiseadme fotodele ja/või kaamerale. Juurdepääs on vajalik näiteks selleks, et Kasutaja saaks Õhtuleht Kirjastusele oma seadmest foto saata. Ligipääsu lubamist saab Kasutaja hallata oma nutiseadmest, muutes rakenduse seadeid. Juurdepääsu lubamisel töödeldakse fotodel olevaid isikuandmeid Kasutaja nõusoleku alusel ning Kasutaja võib rakenduse kasutamisest igal ajal loobuda. Kasutaja on iga rakenduse allalaadimisel kohustatud tutvuma rakenduse sätetega ning nendega soovi korral nõustuma.
 • 8.2. Õhtuleht Kirjastuse teenuste hulka võib kuuluda rakendusi, mille kasutamiseks on vajalik Kasutaja asukoha määramine nutiseadme GPS rakenduse abil. Õhtuleht Kirjastus võib Kasutaja poolt rakenduse allalaadimisel määrata kindlaks Kasutaja asukoha tema nutiseadme (GPS) abil, et pakkuda asukohaga seotud teenuseid ja suurendada kasutajamugavust, näiteks pakkuda Kasutajale temale lähimaid teenuseid või parimaid pakkumisi meie partneritelt. Kasutaja saab loobuda asukohapõhistest teenustest muutes oma nutiseadmes rakenduse seadeid.
 • 8.3. Fotode, kaamerarakenduste ja asukohaandmete töötlemine toimub Kasutaja nõusoleku alusel ning rakenduste allalaadimist tõlgendatakse nõusoleku andmisena.

* Üldtingimused kehtivad alates 22.05.2018.

Õhtuleht Kirjastus
AS Õhtuleht Kirjastus

Narva maantee 13
10151 Tallinn

Telefon: 614 4000
E-post: [email protected]

Tellimiskeskus

Telefon: 666 2233
E-post: [email protected]
Klienditeenindus töötab E-Rkell 8-17 ja L kell 8-12

E-pood: pood.ohtulehtkirjastus.ee