2. Üldtingimuste kehtivus ja muutmise kord

 • 2.1. Üldtingimused kehtivad kõikidele kasutajatele.
 • 2.2. Õhtuleht Kirjastusel on õigus üldtingimusi ühepoolselt muuta järgmiselt tingimustel:
  • 2.2.1. muudatus on tingitud valdkonna sisulisest või tehnilisest arengust;
  • 2.2.2. muudatus on tingitud seaduse või muu õigusliku olukorra muutusest.
 • 2.3. Üldtingimuste muudatusest teavitab Õhtuleht Kirjastus tellijat ette vähemalt üks (1) kuu enne muudatuste jõustumist.
 • 2.4. Õhtuleht Kirjastus teavitab tellijat üldtingimuste muudatusest kas klienditeeninduse kaudu, kodulehel, pabertootes, e-posti teel, tekstsõnumiga või muul viisil.
 • 2.5. Kui tellija ei ole nõus üldtingimuste muutmisega, on tal võimalus ühe (1) kuu jooksul alates muudatuse avaldamisest lepinguline suhe Õhtuleht Kirjastusega üles öelda. Kui Tellija ei avalda ühe (1) kuu jooksul tahet leping lõpetada, loetakse ta muudetud üldtingimustega nõustunuks.
 •  

3. Poolte õigused ja kohustused

Tellija õigused

 • 3.1. Tellijal on õigus saada väljaanne tema poolt tellitud perioodiks tema poolt näidatud aadressile vastavalt esitatud ja õigeaegselt tasutud tellimusele.
 • 3.2. Tellijal on õigus tellida väljaanne väljaandja määratud hinnaga ja vastavalt üldtingimustele.
 • 3.3. Tellijal on õigus esitada väljaande kättetoimetamist või väljaannet ennast puudutavad pretensioonid väljaandja klienditeenindusele E–R kella 8.00–17.00 telefonil +372 666 2233 või e-posti aadressil [email protected] kahe kuu jooksul arvates pretensiooni alusest teadasaamisest.
 • 3.4. Kui väljaandja ei lahenda tellija pretensioone mõistliku aja jooksul, võib tellija pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole.
 • 3.5. Tellijal on õigus tellimus ennetähtaegselt lõpetada. Tellimuse ennetähtaegsel lõpetamisel on tellijal õigus nõuda tagasi tellimuse maksumus alates tellimuse lõpetamise kuupäevast kuni tellimisperioodi lõpu kuupäevani.
  • 3.5.1. Tagasimakstavast summast on väljaandjal õigus maha arvata kuni 10% tellimuse ennetähtaegse lõpetamise kulude katteks, kuid mitte vähem kui 3 (kolm) eurot.
  • 3.5.2. Tellimuse ennetähtaegseks lõpetamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, kus näidatakse ära tellija ja tellimuse andmed, lõpetamise aeg, pangakonto number ja konto valdaja nimi.
  • 3.5.3. Tagasimakseid ei teostata sularahas. Tellimuse ennetähtaegse lõpetamise korral kannab väljaandja väljamaksmisele kuuluva summa tellijale kirjalikus avalduses näidatud pangakontole kümne (10) tööpäeva jooksul.
 • 3.6. Tellijal on õigus oma pabertoote tellimus Eesti Vabariigi piires ümber adresseerida. Selleks tuleb esitada soov väljaandja klienditeenindusele telefoni +372 666 2233, e-posti [email protected] või kirja teel.
  • 3.6.1. Ümberadresseerimine jõustub kümne (10) tööpäeva jooksul pärast vastava teate saamist.
  • 3.6.2. Ümberadresseerimise lühim periood on üks (1) nädal.

Tellija kohustused

 • 3.7. Tellimuse vormistamisel on tellija kohustatud esitama tellimuse täitmiseks vajalikud andmed.
 • 3.8. Juhul, kui tellija esitatud andmed on valed ja/või mittetäielikud, ei vastuta väljaandja tellimuse mittenõuetekohase täitmise eest.
 • 3.9. Tellijal on pabertoote tellimisel postiseaduse nõuetele vastav turvaline, väljaande mõõtmetele vastav, ligipääsetav ning tellija postkastina identifitseeritav postkast.
  • 3.9.1. Postkast on tellija postkastina identifitseeritav juhul, kui sellele on märgitud aadress (nt maja ja/või korteri number, talu nimi).
  • 3.9.2. Äriettevõtte postkastile on vajalik märkida äriettevõtte nimi.
 • 3.10. Tellija tagab püsivalt turvalise, talvel lumest ja jääst puhastatud vaba ligipääsu oma postkastile.
 • 3.11. Juhul, kui tellija postkast ei vasta üldtingimuste nõuetele, ei vastuta väljaandja nõuetele mittevastava kojukande eest.
 • 3.12. Tellija tasub tellimuse eest õigeaegselt ja täielikult vastavalt tellija valitud makseviisile. Vastasel juhul ei saa väljaandja garanteerida tellimuse nõuetekohast täitmist.
 • 3.13. Tellimuse vormistamisega kinnitab tellija, et on nõus üldtingimustega ning kohustub neid täitma.
 • 3.14. Digitoote tellimuse vormistamisega annab tellija ühtlasi nõusoleku digitaalse sisu edastamiseks ning kinnitab asjaolu, et kaotab seeläbi oma 14-päevase taganemisõiguse.
 • 3.15. Kasutajal on õigus kasutada digitoodete tarbimisel üksnes isiklikku kasutajanime ja parooli. Kasutajanime ja parooli edasiandmine teisele isikule on keelatud.

Väljaandja õigused

 • 3.16. Väljaandjal on õigus kehtestada väljaande tellimuse hind ja muud tellimistingimused.
 • 3.17. Väljaandjal on õigus peatada või lõpetada väljaande osaline või täielik kirjastamine. Soovituslikult teavitab väljaandja tellijat sellest seitse (7) päeva enne jõustumist. Juhul, kui väljaandja otsustab peatada või lõpetada väljaande kirjastamise, kohustub väljaandja tagastama tellijale tasutud ettemakse juhul, kui tellijaga ei leita muud viisi saamata jäänud väljaande hüvitamiseks.
 • 3.18. Juhul, kui tellija ei täida üldtingimustes sätestatud kohustusi, ei garanteeri väljaandja tellimuse täitmist.
 • 3.19. Väljaandjal on õigus nõuda tellijalt üldtingimustes sätestatud nõuete täitmist. Kui tellija ei täida nõudeid neljateist (14) päeva jooksul, on väljaandjal õigus tellimus peatada või lõpetada.

Väljaandja kohustused

 • 3.20. Juhul, kui tellija täidab kõiki üldtingimustes sätestatud kohustusi nõuetekohaselt, garanteerib väljaandja tellimuse täitmise.
 • 3.21. Väljaandja kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik tellija tellimuse täitmisega seotud pretensioonid.
 • 3.22. Väljaandja kohustub tellija pretensiooni lahendama juhul, kui pretensiooni põhjused ei sõltu tellijast. Kui pretensiooni põhjuse on tekitanud tellija, peab tellija selle kohe kõrvaldama.
 • 3.23. Juhul, kui tellija ei saa pidevalt või aeg-ajalt väljaannet ning on omalt poolt täitnud kõik üldtingimustes sätestatud kohustused, kohustub väljaandja tasuta pikendama tellija tellimust saamata jäänud väljaannete võrra.
 • 3.24. Juhul, kui tellija ei saa temast mitteolenevatel põhjustel digitooteid tarbida, kohustub väljaandja leidma viisi, kuidas tellijale saamata jäänud teenus kompenseerida. Tagantjärele saamata jäänud teenust ei hüvitata.
 • 3.25. Tellimuse lõpptähtaja lähenemisel kohustub väljaandja saatma tellijale ettemaksearve/müügipakkumise, võimaldamaks tellijal soovi korral tellimust uuendada.
  • 3.25.1. Pabertoote tellimuse korral võib väljaandja pärast ühekordset ettemaksearve/müügipakkumise saatmist tellijale helistada, veendumaks, et tellimuse lõppemise teavitus on kohale jõudnud.

4. Püsimaksega tellimine

 • 4.1. Tellijal on võimalik tellida väljaandeid püsimaksega, mis tähendab e-arve püsimakselepingut pangas, püsimakset pangakaardi või mobiiliga.

E-arve püsimakseleping

 • 4.2. E-arve püsimakselepingut saab sõlmida püsimakselepingu sõlmimist võimaldavates krediidiasutustes.
 • 4.3. E-arve püsimakselepingu sõlmimisel jõustub tellimus kümne (10) tööpäeva jooksul. Kuukirja sisaldavad paketid jõustuvad vastavalt kuukirja ilmumisgraafikule.
 • 4.4. Soovitame kuukirjal määrata igakuiseks maksepäevaks hiljemalt viieteistkümnenda (15) kuupäeva. Nii jõuab raha laekuda enne tiraaži kinnitamist.
 • 4.5. E-arve püsimakselepingu korral toimub tasumine ühe kuu kaupa ettemaksena järgmise perioodi eest. Olenevalt tellimuse tegemise ja e-arve püsimakselepingu sõlmimise ajast võib tellijale esitatud e-arve esimese makse summa olla kuni kolme perioodi tellimuse tasu:
 • - esimese perioodi makse arvutamise aluseks on arve väljastamise hetkeks kätte saadud tellimuse hind möödunud perioodi eest;
 • - teise perioodi makse on jooksva perioodi tellimuse hind;
 • - kolmanda perioodi makse on ettemakse järgneva perioodi eest.
 • 4.6. E-arve püsimakselepingut sõlmides tuleb tähelepanu pöörata panga kuulimiidile, mis peab võimaldama automaatselt tasuda kuni kolme perioodi summa. Juhul, kui väljaande tellimishind on suurem kui limiit, mille tellija on pangas e-arve püsimakselepingus määranud, ei ole väljaandjal tellija ees kohustusi.
 • 4.7. E-arve püsimakselepingut saab lõpetada pangakontoris või internetipangas.

Püsimakse pangakaardi või mobiiliga

 • 4.8. Püsimakse puhul pikeneb tellimus automaatselt, kuni tellija ei ole seda tingimust muutnud ehk tellimuse automaatset pikenemist tühistanud.
 • 4.9. Pabertoote puhul luuakse uus tellimus kuni 16 (kuusteist) kalendripäeva enne eelmise tellimuse lõppu.
 • 4.10. Digitoote puhul luuakse uus tellimus kuni 3 (kolm) kalendripäeva enne eelmise tellimuse lõppu.
 • 4.11. Mobiiliga tasudes lisatakse kuumakse tellija telefoniarvele. Kuumaksele võib lisanduda operaatori tasu.
 • 4.12. Pangakaardiga tasudes debiteeritakse kuumakse tellija pangaarvelt.
 • 4.13. Püsimaksega tellimuse puhul võetakse uue tellimuse tingimused eelmiselt tellimuselt (saaja, maksja, toode, hind, periood, eksemplaride arv, makseviis), välja arvatud juhul, kui tegemist on kampaaniapakkumisega, mille hind ja kehtivus on eraldi määratud.
 • 4.14. Püsimaksega tellimuse automaatse pikenemise tühistamise korral kestab tellimus kuni ettemakse lõpuni. Ettemakse võib hõlmata nii kehtivat tellimust kui ka punktides 4.9 ja 4.10 kirjeldatud uut tellimust.
 • 4.15. Püsimaksega tellimusest loobumisel ettemakstud raha ei tagastata.
 • 4.16. Püsimaksega tellimuse automaatset pikenemist võib tellija igal ajal ise tühistada:
 • 4.17. Soodushinnaga kampaaniapakkumisi saab ühe kampaania raames vormistada ühele EkspressKontole ühe korra. Kui tellija tühistab tellimuse ja vormistab uue tellimuse, siis kehtib uus tellimus tavahinnaga.

5. Autoriõigused

  • 5.1. Väljaannetes avaldatud materjalid (artiklid, pildid, videod, kujundus, foorumite sissekanded, kommentaarid jms) on autoriõiguse seaduse tähenduses autorikaitse objekt, mille kopeerimine ja levitamine ilma Õhtuleht Kirjastuse kirjaliku nõusolekuta on üldjuhul keelatud.
  • 5.2. Õhtuleht Kirjastuse kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekuta ei ole lubatud materjale tervikuna ega õigusaktidega lubatud mahtu ületavas osas kopeerida, avaldada ega muul viisil kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha ühelgi füüsilisel ega elektroonsel andmekandjal, sealhulgas sotsiaalmeedias. Nimetatud reegel kehtib ka Õhtuleht Kirjastuse sotsiaalmeedia kontodel olevate tekstide, fotode ja videote kohta. Sealhulgas on keelatud automaatne või mitteautomaatne materjali allalaadimine või muul viisil salvestamine või töötlemine, samuti materjali edasisaatmine mis tahes kolmandale isikule, sealhulgas edastamine allalaadimiseks.
  •  
  • Materjalide kopeerimine ja levitamine
  •  
  • 5.3. Materjalide vaba kasutamist ületavas osas kasutamine, sh mis tahes kommertseesmärgil, on võimalik Õhtuleht Kirjastuse kirjalikul või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul.
  • 5.4. Meediamonitooringuga tegelevatel ettevõtetel palume litsentsilepingu tingimuste ja litsentsitasu kohta täpsema info saamiseks pöörduda Eesti Meediaettevõtete Liidu poole.
  •  
  • Materjalide refereerimine
  •  
  • 5.5. Väljaannetes avaldatud materjale võib teine meediaettevõte refereerida ühe lause ulatuses, sealjuures ei tohi refereeritav lause olla pikem kui originaalartikli esimene lause. Reegel kehtib sellisena, kuni pole tehtud muid kokkuleppeid. Reegel kehtib ka juhul, kui refereeritakse väljaande artikli refereeringut mõnes muus väljaandes.
  • 5.6. Kui väljaannetes avaldatud materjali on refereeritud suuremas mahus, on Õhtuleht Kirjastusel õigus küsida selle eest tasu järgnevalt:
   • 5.6.1. 200 eurot ühekordse kooskõlastamata materjali kasutamise eest;
   • 5.6.2. 320 eurot korduva (kaks või enam) kooskõlastamata materjalide igakordse kasutamise eest.
   • 5.7. Kus tahes meedias (internetis, paberväljaannetes, raadios, televisioonis jne) refereerides tuleb alati nimetada väljaannet kui allikat. Internetis refereerimisel tuleb peale allika nimetamise avaldada refereeringu juures link originaalartiklile.

6. Õhtuleht Kirjastuse andmekaitsetingimused, küpsiste kasutamise põhimõtted ja kommenteerimistingimused

6.1. Õhtuleht Kirjastuse andmekaitsetingimused asuvad www.ohtulehtkirjastus.ee/andmekaitsetingimused.
6.2. Õhtuleht Kirjastuse küpsiste kasutamise põhimõtted asuvad www.ohtulehtkirjastus.ee/kupsiste-kasutamise-pohimotted/.
6.3. Õhtuleht Kirjastuse kommenteerimistingimused asuvad www.ohtulehtkirjastus.ee/kommenteerimistingimused/

* Üldtingimused kehtivad alates 1.06.2020.
* Kuni 31. maini 2020 kehtinud üldtingimustega saad tutvuda siin.

 

Õhtuleht Kirjastus
AS Õhtuleht Kirjastus

Narva maantee 13
10151 Tallinn

Telefon: 614 4000
E-post: [email protected]

Tellimiskeskus

Telefon: 666 2233
E-post: [email protected]
Klienditeenindus töötab E-R kell 8-17 ja L kell 8-12

E-pood: pood.ohtulehtkirjastus.ee